SHANGHAI

district:   Jiangsu,                                                                                east china

GUILIN

district:    Guangxi,                                                                      southeast china